Welkom in ons BOS

"Door de bomen het bos zien getuigt van overzicht.
In één boom een bos zien getuigt van visie."

Het BeleidsOntwikkelSysteem van PIT kinderopvang & onderwijs.
In deze (door PIT zelfontwikkelde) omgeving treft u de uitgangspunten en de planning aan van de inhoudelijke beleidsontwikkeling van PIT en onze kindcentra. Hiermee geven wij het ontwikkelrecht dat kinderen hebben op planmatige wijze vorm. Een richtinggever en houvast aan beleid om onze organisatie op koers te zetten en – minstens zo belangrijk – te houden.

Op inzichtelijke wijze krijgt u een beeld van wat ons beweegt, waar we rekening mee houden en hoe wij daar vorm en inhoud aan geven.
Wilt u weten wat onze kindcentra inmiddels bereikt hebben en hoe zij functioneren, dan bevelen wij van harte de ‘informatiegidsen’ aan die u kunt vinden op onze websites.

Voor vragen en opmerkingen of suggesties, kunt u altijd terecht bij de directeur, de teamleider en de manager van uw kindcentrum of bij één van de leden van het bestuurlijk managementteam van PIT kinderopvang & onderwijs.

Doelen die PIT heeft gesteld voor 2022

  1. Elk kindcentrum voldoet minimaal aan de wettelijke (kwaliteits)eisen.
  2. Elk christelijk kindcentrum voldoet minimaal aan het PIT identiteitskader.
  3. Personeelsleden handelen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid in samenspraak en samenwerking met collega’s en ouders.
  4. Elk christelijk kindcentrum voldoet aan het PIT-kindcentrumkader.
  5. PIT voldoet aan de gestelde financiële criteria.
  6. PIT hanteert adequate systemen
  7. PIT werkt aan de totstandkoming van gebouwen die passen bij de gestelde kindcentrum-criteria.
  8. PIT hanteert materialen die passen bij de gestelde ontwikkelingseisen van kinderen.
  9. Elk kindcentrum voldoet aan het PIT-partnerschapskader en het PIT-communicatiekader.
  10. Elke kindcentrum heeft eigen ambities geformuleerd.